Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników – część II

Dokumenty w części B akt osobowych

1. umowa o pracę – zawarta na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,

2. informacja do umowy o pracę  – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy pracownika poinformować na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy. o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W aktach należy przechowywać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z ww. informacją,

3. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy lub informacją o warunkach zatrudnienia, przepisami bhp, zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy oraz z obwieszczeniem nt. systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych (jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy),

4. zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – wstępnego i następnie okresowych szkoleń.

Wszystkich nowo zatrudnianych pracowników należy poddać szkoleniu wstępnemu ogólnemu. Nie można dopuścić do pracy pracownika, który nie odbył tego szkolenia.

Czytaj dalej →

Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników

Z zatrudnianiem pracowników wiąże się konieczność prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Przede wszystkim dla każdego pracownika należy założyć osobną teczkę akt osobowych.

Teczka akt osobowych powinna składać się z 3 części

 • części A – w której przechowuje się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • części B – w której przechowuje się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
 • części C – w której przechowuje się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

akta-pracownicze

Do każdej części akt osobowych należy sporządzić osobny wykaz przechowywanych w niej dokumentów. Umieszczając dany dokument w aktach, należy nadać mu kolejny numer i wyszczególnić go w prowadzonym do każdej części wykazie dokumentów.

Dokumenty w części A akt osobowych

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy
 4. świadectwa ukończenia gimnazjum — w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie należy uzyskać przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Dopuszczenie pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.
 6. Uzyskanie przez pracownika takiego orzeczenia wymaga najpierw wystawienia przez pracodawcę skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. Koszty tych badań ponosi pracodawca. Nie można dopuścić pracownika do pracy na podstawie badań lekarskich przeprowadzonych w poprzednim miejscu pracy.
 7. Na niektórych stanowiskach pracy, oprócz profilaktycznego badania lekarskiego, wymagane jest także badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (np. dla pracowników zatrudnionych w kontakcie z żywnością). Nie zastępuje ono jednak orzeczenia wydanego po przeprowadzeniu badań profilaktycznych.
 8. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów,
 9. dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 10. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
 11. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Joanna Golczak

Kancelaria Radcy Prawnego

Zmiany dotyczące praw konsumentów

Zmiany w przepisach chroniących konsumentów dotyczyć będą nie tylko umów zawieranych na odległość, ale również sprzedaży tradycyjnej.

Zmienić ma się przede wszystkim definicja konsumenta. Obecnie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Projekt nowego prawa przewiduje, że konsumentem będzie także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt w celu, który w przeważającym stopniu, będzie niezwiązany z tą działalnością. Tym samym, rozszerzą się uprawnienia przedsiębiorców.

shop

Proponowana treść art. 221 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

Definicja może jednak budzić wątpliwości ze względu na problem oceny, w jakim stopniu dana rzecz będzie nabywana w związku z prowadzoną działalnością.

Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową zastąpione zostaną przepisami regulującymi rękojmię, które zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego. Nie zmieni się termin na złożenie reklamacji, który nadal będzie wynosił 2 lata. W związku z wadą zakupionego towaru będzie można skorzystać z naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. To od konsumenta będzie zależało, z której możliwości skorzysta. Dodatkowo z 6 do 12 miesięcy wydłuży się korzystny dla konsumenta czas, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

Prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej Unii Europejskiej.

Umowy zawierane na odległość

Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość (np. kupił książkę z katalogu wysyłkowego albo sprzęt AGD przez internet), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Zakupy przez internet

Prawo to przysługuje przez 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługiod dnia jej zawarcia.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca – zawierając z nami umowę na odległość – ma obowiązek poinformować nas na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Jeśli tego nie uczyni, to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do trzech miesięcy. Termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn wydłuża się do trzech miesięcy także w przypadku, gdy przedsiębiorca co prawda poinformuje (na stronie internetowej lub w rozmowie telefonicznej) o prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni, ale nie dostarczy konsumentowi tej informacji na piśmie.

Czytaj dalej →

Umowa o pracę na czas określony

Rząd zapowiada ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony.

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko w rozmowie zamieszczonej w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 marca 2014 roku nawiązuje do przedstawianej partnerom społecznym propozycji. Sprowadza się ona do możliwości zastosowania trzech mechanizmów:

 • określenie łącznego czasu trwania umów;
 • wydłużenie okresu jednego miesiąca;
 • ustalenie precyzyjnego katalogu, w jakich sytuacjach umowa na czas określony powinna być nadal możliwa do zawarcia u jednego pracodawcy.

Czytaj dalej →