Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników – część II

Dokumenty w części B akt osobowych

1. umowa o pracę – zawarta na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,

2. informacja do umowy o pracę  – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy pracownika poinformować na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy. o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. W aktach należy przechowywać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z ww. informacją,

3. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy lub informacją o warunkach zatrudnienia, przepisami bhp, zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy oraz z obwieszczeniem nt. systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych (jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy),

4. zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – wstępnego i następnie okresowych szkoleń.

Wszystkich nowo zatrudnianych pracowników należy poddać szkoleniu wstępnemu ogólnemu. Nie można dopuścić do pracy pracownika, który nie odbył tego szkolenia.

5. oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy, na przykład prawo do dodatkowych 2 dni wolnych na dziecko, prawa do odmowy świadczenia pracy w nadgodzinach i porze nocnej)

6. dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,

7. dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,

8. oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,

9. dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,

10. pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,

11. dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego – który złożył stosowny wniosek na podstawie art. 1867 Kodeksu pracy,

12.  orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,

Badaniom kontrolnym poddaje się pracownik w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni, okresowym – każdy pracownik zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy.

13. umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,

14. umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, jeśli strony zawarły taką umowę,

15.  wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),

16. korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy, jeśli u danego pracodawcy działa organizacja związkowa,

17. informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current ye@r *