Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników – część II

Dokumenty w części B akt osobowych 1. umowa o pracę – zawarta na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, 2. informacja do umowy o pracę  – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy pracownika poinformować na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia […]

Czytaj dalej →

Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników

Z zatrudnianiem pracowników wiąże się konieczność prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Przede wszystkim dla każdego pracownika należy założyć osobną teczkę akt osobowych. Teczka akt osobowych powinna składać się z 3 części części A – w której przechowuje się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, części B – w której przechowuje się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu […]

Czytaj dalej →

Zmiany dotyczące praw konsumentów

Zmiany w przepisach chroniących konsumentów dotyczyć będą nie tylko umów zawieranych na odległość, ale również sprzedaży tradycyjnej. Zmienić ma się przede wszystkim definicja konsumenta. Obecnie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Projekt nowego prawa przewiduje, że konsumentem będzie także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi […]

Czytaj dalej →

Umowy zawierane na odległość

Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość (np. kupił książkę z katalogu wysyłkowego albo sprzęt AGD przez internet), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo to przysługuje przez 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia […]

Czytaj dalej →

Umowa o pracę na czas określony

Rząd zapowiada ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko w rozmowie zamieszczonej w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 marca 2014 roku nawiązuje do przedstawianej partnerom społecznym propozycji. Sprowadza się ona do możliwości zastosowania trzech mechanizmów: określenie łącznego czasu trwania umów; wydłużenie okresu jednego miesiąca; ustalenie […]

Czytaj dalej →