Zmiany dotyczące praw konsumentów

Zmiany w przepisach chroniących konsumentów dotyczyć będą nie tylko umów zawieranych na odległość, ale również sprzedaży tradycyjnej.

Zmienić ma się przede wszystkim definicja konsumenta. Obecnie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Projekt nowego prawa przewiduje, że konsumentem będzie także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt w celu, który w przeważającym stopniu, będzie niezwiązany z tą działalnością. Tym samym, rozszerzą się uprawnienia przedsiębiorców.

shop

Proponowana treść art. 221 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

Definicja może jednak budzić wątpliwości ze względu na problem oceny, w jakim stopniu dana rzecz będzie nabywana w związku z prowadzoną działalnością.

Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową zastąpione zostaną przepisami regulującymi rękojmię, które zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego. Nie zmieni się termin na złożenie reklamacji, który nadal będzie wynosił 2 lata. W związku z wadą zakupionego towaru będzie można skorzystać z naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. To od konsumenta będzie zależało, z której możliwości skorzysta. Dodatkowo z 6 do 12 miesięcy wydłuży się korzystny dla konsumenta czas, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

Prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej Unii Europejskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current ye@r *